Collbato
Inici Mapa web Contacte Canvia mida font Castellano Other lenguages
dissabte, 24 de febrer

Pressupost Municipal

Ajuntament de Collbató

Data obtenció 13/01/2016


EXERCICI ECONÒMIC DE 2016


RESUM

ESTAT DE DESPESESCAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

Import1

2

3

4


6

7


9

1. OPERACIONS NO FINANCERES

1.1 OPERACIONS CORRENTS

DESPESES DE PERSONAL

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

DESPESES FINANCERES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

2. OPERACIONS FINANCERES

PASSIUS FINANCERS1.843.508,72

2.090.272,18

46.005,95

128.319,60


421.300,00

1.000,00


294.578,34


TOTAL PRESSUPOST DESPESES

4.824.984,79RESUM

ESTAT D ́INGRESSOSCAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

Import1

2

3

4

5

1. OPERACIONS NO FINANCERES

1.1 OPERACIONS CORRENTS

IMPOSTOS DIRECTES

IMPOSTOS INDIRECTES

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

INGRESSOS PATRIMONIALS2.596.800,93

75.000,00

851.920,00

1.153.701,86

147.562,00


TOTAL PRESSUPOST D ́INGRESSOS

4.824.984,79
PRESSUPOST D ́INGRESSOS 2016

PER ECONÒMICAOrgànica

Econòmica

Descripció

Previsions inicials


11200

11301

11500

11600

13000

29000

30200

30901

31101

31105

31106

31201

31207

31301

31302

32100

32200

32301

32500

32501

32600

32901

32902

32903

32904

33100

33200

33300

33500

33901

33902

3390

33904

33905

33906

34900

39120

39190

39191

39300

39900

39903

39904

42000

42001

42091

45000

45030

45061

45062

45086

45089

46102

46103

46131

46203

46501

46502

46503

46504

46508

47000

55002

55003

55100

55101

O.F.1: IBI - Impost Béns Immobles - Rústica

O.F.1: IBI - Impost Béns Immobles - Úrbana

O.F.3: IVTM - Impost vehicles Tracció Mecànica

O.F.4: Plusvàl. - Impost Increment Valor Terrenys N.U.

O.F. 2: IAE - Impost Activitats Econòmiques

O.F.5: ICIO - Impost Construc, Instal. i obres

O.F.28: Taxa Escombraries i R.S.U.

O.F. 26: Taxa serveis funeris

O.F.38: Taxa per Teleassistència

O.F.44: Taxa Tallers Benestar Social

O.F. 38: Taxa servei SAD

O.F.24: Taxa Llar d'Infants

O.F. 50: Taxa Música

O.F.25: Taxa Piscina

O.F.48: Taxa activitats Esportives

O.F.20: Taxa llicències Urbanístiques

O.F.20: Taxa Llicències 1a Utilització o Ocupació

O.F. 16: Taxa Plaques numeració al carrer

O.F.16: Taxa Expedició documents administratius

O.F.48: Taxa Casaments

O.F.32: Taxa retirada vehicles a la via pública

O.F.48: Taxa visites Coves

O.F.40: Taxa tinença d'animals domèstics

O.F.55: Taxa Interv. Integral en Activitats i Instal·lacions

Visites espais museístics i tallers

O.F. 10. Taxa per entrada de vehicles

O.F.7: Taxa aprof. Esp. Dom. Públic Local per Serv. d'Int

Taxa aprof. especial - telecomunicacions

O.F.11: Taxa Ocup. terrenys  taules i cadires i fin. luc

O.F. 9:Taxa Ocup.Terrenys amb merc. mat. construc.

O.F.18: Taxa per llicència d'Autotaxi

O.F.13: Taxa Instal·lac. venda, espec. i atrac. en dom.

O.F.14: Taxa Instal·lacions publicitat al domini públic.

O.F.45: Lloguers Instal·lacions Municipals

O.F. 48: Taxa Serveis Gene. - Per filmacions i foto. dif.

Preu Públic - venda de bosses compostables

O.F. 57: Multes de circulació

Altres multes i sancions

Sancions Ordenança residus

Interessos de demora

Imprevistos

Retorn del cànon recollida form.

Ingres gestió deixalleria: Gestió Residus

Participació en Tributs de l'Estat

Compensacions IAE

Subvenció Ministeri - MAGRAMA - proj Foment compo.

Participació en tributs de Comunitat Autònoma

GENERALITAT - Escola de Música

GENERALITAT - Jutjat de Pau

GENERALITAT - Servei Català de la Salut

GENERALITAT - Institut Català de les Dones

GENERALITAT - PUOSC

DIPUTACIÓ - Programes Educatius

DIPUTACIÓ - Eix 1 - Serveis Socials Atenció primària

DIPUTACIÓ - Programa complementari Llar d'Infants

Aportació Portes Obertes Aj. Bruc i Hostalets

CONSELL COMARCAL - Serveis Socials TS I ES

CONSELL COMARCAL - Emergències Socials

CONSELL COMARCAL - Serveis Socials SAD

CONSELL COMARCAL - Serveis Socials (Desplaça.)

CONSELL COMARCAL - Espais socio-educatius

Ingressos d'empreses Privades - Conveni Centre Poble

FGC

Explotació Bar Piscina

Concessió serveis d'aigues 2015

Gestió Servei d'aigua 2016

275,00

1.910.525,93

260.000,00

400.000,00

26.000,00

75.000,00

265.000,00

4.900,00

2.000,00

5.000,00

2.200,00

87.000,00

23.000,00

54.000,00

5.000,00

22.000,00

1.800,00

100,00

2.500,00

1.000,00

2.000,00

140.000,00

1.300,00

4.000,00

300,00

8.000,00

62.000,00

650,00

3.400,00

200,00

200,00

70.000,00

500,00

100,00

1.000,00

8.600,00

15.000,00

10.000,00

1.000,00

18.000,00

5.000,00

24.170,00

1.000,00

681.000,00

19.000,00

2.553,25

129.000,00

4.000,00

2.500,00

7.000,00

600,00

43.422,93

6.000,00

15.200,00

21.360,00

2.312,00

36.053,68

3.000,00

20.000,00

700,00

10.000,00

150.000,00

1.202,00

6.360,00

70.000,00

70.000,00Total general

4.824.984,79PRESSUPOST DE DESPESES 2016

PER ECONÒMICAOrgànica Programa Econòmica Descripció

Crèdits inicials

100 0110 31000 Interessos prèstecs

17.578,27

100 0110 31002 Interessos deute conveniat

1.427,68

100 0110 35900 Altres despeses financeres

27.000,00


46.005,95

100 0110 91100 Amortització préstecs a curt termini del sec. públic

17.500,00

100 0110 91300 Amortizació préstecs curt termini

277.078,34


294.578,34

Total 0110 DEUTE PÚBLIC

340.584,29

100 1322 12005 Sous del Grup E - Seg. ciutadana

72.182,41

100 1322 12006 Triennis - Seg. ciutadana

4.908,30

100 1322 12100 Complement de destinació - Seg. ciutadana

34.360,00

100 1322 12101 Complement específic - Seg. ciutadana

85.711,59

100 1322 12103 Altres complements - Seg. ciutadana

24.354,14

100 1322 15100 Gratificacions / compl. - Seg ciutadana

9.000,00

100 1322 16000 Seguretat Social - Seg. ciutadana

72.458,19


302.974,63

100 1322 20400 Renting - vehicles policia

28.207,20

100 1322 20600 Programa gestió de la informació - Seg. ciutadana

2.250,00

100 1322 21000 Senyalització horitzonal / vertical

12.000,00

100 1322 21400 Manteniment vehicles

2.500,00

100 1322 22103 Combustibles i carburants - Seg. ciutadana

6.000,00

100 1322 22104 Vestuari - Seg. ciutadana

3.500,00

100 1322 22200 Telèfon - Seg. ciutadana

200,00

100 1322 22400 Assegurança moto guàrdia municipal

210,00

100 1322 22602 Difusió - campanya informativa

500,00

100 1322 22699 Altres despeses diverses

2.500,00

100 1322 22704 Retirada de vehicles per a la grua

3.000,00

100 1322 22711 Butlletins PDA

480,00

100 1322 22712 Material Guàrdies Municipals

6.000,00


67.347,20

100 1322 60103 Pacificació del trànsit

8.000,00

100 1322 62602 Material - PDA

2.000,00

100 1322 62605 Emissores Guardia Municipal

1.500,00


11.500,00

Total 1322 GUÀRDIA MUNICIPAL

381.821,83

100 1350 22699 Material per a emergències

2.400,00

100 1350 22711 Implantació plans d'emergència Municipal (PAU I PEM)

3.000,00

100 1350 22712 Despeses d'emergències

2.000,00


7.400,00

100 1350 48035 SUBVENCIÓ - Bombers

1.000,00


1.000,00

Total 1350 PROTECCIÓ CIVIL

8.400,00

100 9120 10000 Retribucions bàsiques - Òrgans de Govern

82.200,00

100 9120 16000 Seguretat Social - Òrgans de Govern

27.408,00


109.608,00

100 9120 22200 Telèfon - Alcaldia

2.200,00

100 9120 22400 Assegurança polítics

2.050,00

100 9120 22601 Atencions protocol—làries i representatives

2.000,00

100 9120 22602 Participació - Material de difusió

500,00

100 9120 22699 Altres despeses diverses

2.000,00

100 9120 22706 Estudis i treballs tècnics

4.000,00

100 9120 23000 Indemnitzacions regidors

8.500,00


21.250,00

100 9120 46103 Quota Congiac

2.000,00

100 9120 46601 Federació de municipis de Catalunya

730,00

100 9120 46602 Associació Catalana de Municipis

775,00

100 9120 46603 Quota Consorci Localred

600,00

100 9120 46604 Associació de municipis per la independència

385,00

100 9120 48019 SUBVENCIÓ - Associació Agermanament Cazères

1.000,00


5.490,00

100 9120 78000 Aportació FIL

1.000,00


1.000,00

Total 9120 ÒRGANS DE GOVERN

137.348,00

100 9200 12000 Sous del Grup A1 - Secretaria

14.824,11

100 9200 12001 Sous del Grup A2 - Secretaria

26.071,20

100 9200 12003 Sous del Grup C1 - Secretaria

9.983,70

100 9200 12006 Triennis - Secretaria

12.896,30

100 9200 12100 Complement de destinació - Secretaria

27.724,02

100 9200 12101 Complement específic - Secretaria

51.839,64

100 9200 12103 Altres complements - Secretaria

2.002,00

100 9200 13000 Retribucions bàsiques - Secretaria

8.462,37

100 9200 13002 Altres remuneracions - Secretaria

12.459,48

100 9200 16000 Seguretat Social - Secretaria

47.887,02


214.149,84

100 9200 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

1.200,00

100 9200 22603 Publicació en Diaris Oficials

9.600,00

100 9200 22604 Jurídics, contenciosos

15.000,00

100 9200 22699 Altres despeses diverses

1.900,00


27.700,00

Total 9200 SECRETARIA

241.849,84

100 9201 12000 Sous del Grup A1 - RRHH i Organització

14.824,11

100 9201 12006 Triennis - RRHH i Organització

2.453,40

100 9201 12100 Complement de destinació - RRHH i organització

11.770,14

100 9201 12101 Complement específic - RRHH i Organització

13.857,20

100 9201 12200 Desplaçaments

4.525,00

100 9201 16000 Seguretat Social - RRHH i Organització

14.139,14

100 9201 16104 Indemnitzacions personal

15.000,00

100 9201 16200 Formació i perfeccionament del personal

3.000,00


79.568,99

100 9201 22711 Control assistència, prevenció de riscos,...

7.000,00


7.000,00

Total 9201 RECURSOS HUMANS

86.568,99

100 9202 13000 Retribucions bàsiques - Neteja

20.681,01

100 9202 13002 Altres remuneracions - Neteja

25.842,25

100 9202 16000 Seguretat Social - Neteja

15.724,86


62.248,12

100 9202 22110 Productes de neteja i sanejament

4.200,00


4.200,00

Total 9202 NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

66.448,12

100 9204 21200 Manteniment edificis i altres construccions

69.660,33


69.660,33

Total 9204 MANTENIMENT EDIFICIS

69.660,33

100 9206 13000 Retribucions bàsiques - Hisenda i comptabilitat

18.446,07

100 9206 13002 Altres remuneracions - Hisenda i comptabilitat

29.066,89

100 9206 16000 Seguretat Social - Hisenda i comptabilitat

14.681,50


62.194,46

Total 9206 HISENDA I COMPTABILITAT

62.194,46

100 9220 20600 Renting centraleta i telefons , impressores

9.265,44

100 9220 22000 Ordinari no inventariable - material oficina

7.000,00

100 9220 22002 Material informàtic no inventariable, consum i...

15.000,00

100 9220 22200 Telèfon - Ajuntament

10.000,00

100 9220 22201 Correus

6.500,00

100 9220 22400 Assegurances

15.000,00

100 9220 22699 Altres despeses diverses

900,00


63.665,44

100 9220 62600 Equips informàtics

1.000,00


1.000,00

Total 9220 INFORMÀTICA I ORGANITZACIÓ INTERNA

64.665,44

100 9240 12001 Sous del Grup A2 - Govern Obert

13.035,26

100 9240 12100 Complement de destinació - Govern Obert

5.582,33

100 9240 12101 Complement específic - Govern Obert

7.873,72

100 9240 16000 Seguretat Social - Goern Obert

8.450,73


34.942,04

100 9240 22002 Sistema informació pública - APP

1.682,00

100 9240 22203 Treballs tècnics - administració electrònica

4.000,00

100 9240 22712 Actuacions de millora mobilitat casc Antic

30.000,00


35.682,00

Total 9240 GOVERN OBERT

70.624,04

100 9250 13000 Retribucions bàsiques - Brigada

47.946,25

100 9250 13002 Altres remuneracions - Brigada

81.561,84

100 9250 16000 Seguretat Social - Brigada

47.788,48


177.296,57

100 9250 20300 Lloguer maquinària, instal—lacionsi utillatge

3.750,00

100 9250 20403 Renting vehicle i camió

30.000,00

100 9250 21300 Manteniment maquinària

6.000,00

100 9250 21401 Manteniment vehicles

5.000,00

100 9250 22103 Combustibles i carburants - Brigada

10.000,00

100 9250 22104 Vestuari - Brigada, neteja

1.500,00

100 9250 22200 Telèfon - Brigada

2.300,00

100 9250 22400 Assegurança vehicles

2.500,00

100 9250 22699 Altres despeses diverses

250,00

100 9250 22714 Emergències via pública

10.000,00


71.300,00

100 9250 62301 Maquinària Brigada

3.000,00


3.000,00

Total 9250 BRIGADA DE MANTENIMENT

251.596,57

100 9251 12003 Sous del Grup C1 - OAC

19.967,40

100 9251 12006 Triennis - OAC

6.324,05

100 9251 12100 Complement de destinació - OAC

9.881,88

100 9251 12101 Complement específic - OAC

13.247,09

100 9251 13000 Retribucions bàsiques - OAC

27.710,32

100 9251 13002 Altres remuneracions - OAC

38.146,79

100 9251 16000 Seguretat Social - OAC

34.434,67


149.712,20

Total 9251 OAC

149.712,20

100 9320 22708 Serveis de recaptació a favor de l'entitat

70.000,00


70.000,00

Total 9320 GESTIÓ TRIBUTÀRIA

70.000,00

Total 100 PRESIDÈNCIA, HISENDA, S. CIUTADANA I GOVERN OBERT

2.001.474,11

200 1621 20401 Llouger Camió del FORm

13.600,00

200 1621 22602 Campanya sensibilització en gestió de residus

1.000,00

200 1621 22711 Aportació projecte Foment del compostatge domèstic

3.700,00

200 1621 22713 Compra de bosses compstables

8.600,00

200 1621 22714 Tractament FORM del PaP a la planta de compostatge

23.000,00

200 1621 22715 Recollida i transport de FORM i RESTA del PaP

203.000,00

200 1621 22716 Tractament i cànon RESTA del PaP

35.000,00

200 1621 22717 Cubells + contenidors + comp domèstics

2.400,00

200 1621 22718 Plataforma - Compartir cotxe

341,21


290.641,21

200 1621 46100 CONSELL COMARCAL - Recollida selectiva

7.159,35


7.159,35

Total 1621 RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS

297.800,56

200 1622 13000 Retribucions bàsiques - Deixalleria

7.755,38

200 1622 13002 Altres remuneracions - Deixalleria

12.068,45

200 1622 13100 Laboral temporal - Deixalleria

840,96

200 1622 16000 Seguretat Social - Deixalleria

6.978,93


27.643,72

200 1622 22100 Energia elèctrica - Deixalleria

1.000,00

200 1622 22200 Telèfon - Deixalleria

200,00

200 1622 22300 Transport fraccions i vegetals

48.500,00

200 1622 22699 Altres despeses diverses

1.000,00

200 1622 22712 Gestió de deixalleria i llurs residus

5.000,00

200 1622 22713 Cànons entrada REBUIG deixalleria i abocador

25.000,00


80.700,00

Total 1622 GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

108.343,72

200 1630 22712 Treballs d'altres empreses - Neteja viària

70.000,00

200 1630 22713 Treballs neteja viària - serveis extraordinaris

5.000,00


75.000,00

Total 1630 NETEJA VIÀRIA

75.000,00

200 1700 13000 Retribucions bàsiques - Medi Ambient

13.035,60

200 1700 13002 Altres remuneracions - Medi Ambient

14.857,94

200 1700 13100 Laboral temporal - Medi Ambient

18.116,63

200 1700 16000 Seguretat Social - Medi Ambient

14.677,24


60.687,41

200 1700 22602 Campanyes de sensibilització mediambiental

1.000,00

200 1700 22699 Altres despeses diverses

1.000,00

200 1700 22706 Estudis i treballs tècnics

5.000,00

200 1700 22711 Manteniment Hosting aplicatiu deixalleria + asseg tablet

350,00

200 1700 22714 Adequació de franges de protecció a la normativa d'incendis

7.000,00

200 1700 22715 Adequació i manteniment vegetació i llera de rieres

7.000,00

200 1700 22716 Implantació i manteniment ramat per manteniment zones

3.000,00

200 1700 22718 Auditories energètiques

2.000,00


26.350,00

100 1700 48031 SUBVENCIÓ - Foment Agricultura (Ecològica, integrada, millor

5.000,00

100 1700 48045 SUBVENCIÓ - Entitats ambientals

1.000,00

200 1700 46605 Assoc. Mun. Catalans per a la recollida Porta a Porta

700,00

200 1700 46606 SUBVENCIÓ - Aportació Parc rural Montserrat

3.500,00

200 1700 48029 SUBVENCIÓ - ADF - Arranjament camnis prevenció

320,25

200 1700 48030 SUBVENCIÓ - As. Xarxa de Custòdia del Territori

150,00


10.670,25

200 1700 61903 Redacció projecte Planta compotatge FORM

5.000,00

200 1700 62100 Redacció projecte contenció talus carrer Linde

2.000,00

200 1700 62902 Redacció Pla Prevenció residus

1.000,00


8.000,00

Total 1700 MEDI AMBIENT

105.707,66

200 3360 22602 Publicacions Patrimoni

2.000,00

200 3360 22606 Jornades Europees del Patrimoni

1.000,00

200 3360 22711 Estudi patrimoni cultural

1.000,00

200 3360 22712 Catalogació peces Museu

10.000,00


14.000,00

200 3360 46105 A Diputacions, Consells o Cabildos - covenis col—l Patrimon

1.000,00


1.000,00

200 3360 62201 Projecte executiu nou Museu

2.000,00

200 3360 62202 Conservació Molí d'Oli

5.000,00


7.000,00

200 4320 13000 Retribucions bàsiques - Turisme

10.007,38

200 4320 13002 Altres remuneracions - Turisme

11.539,64

200 4320 16000 Seguretat Social - Turisme

7.636,33


29.183,35

200 4320 22104 Vestuari - guies

500,00

200 4320 22602 Difusió - Turisme

1.000,00

200 4320 22609 Activitats Turisme

100,00

200 4320 22699 Altres despeses diverses

500,00

200 4320 22711 Col—laboradors, visites guiades, molí d'oli, centre d'int.

300,00

200 4320 22712 Senyalització

500,00

200 4320 22713 Disseny portal Web

1.000,00


3.900,00

200 4320 46701 SUBVENCIÓ - Consorci de Turisme del Baix Llobregat

1.750,00

200 4320 48046 SUBVENCIÓ - Promoció turística

300,00


2.050,00

200 4320 62102 Adeqüació Àrea Esplai la Salut

1.000,00


1.000,00

Total 4320 PROMOCIÓ TURÍSTICA

36.133,35

200 4321 13000 Retribucions bàsiques - Coves

10.600,89

200 4321 13002 Altres remuneracions - Coves

12.164,02

200 4321 16000 Seguretat Social - Coves

8.153,46


30.918,37

200 4321 21000 Manteniment Coves

2.500,00

200 4321 22100 Energia elèctrica - Coves

4.000,00

200 4321 22200 Telèfon - Coves

120,00

200 4321 22602 Merxandatge i publicitat

3.000,00

200 4321 22609 Cicle concerts i difusió / cilce concert coves / Gong

2.500,00

200 4321 22706 Estudis i treballs tècnics

1.000,00

200 4321 22711 Treballs altres empreses

1.000,00

200 4321 22713 Gestió servei Turistic Coves

30.000,00


44.120,00

400 4321 62901 Obres de millora Coves del Salnitre

4.000,00


4.000,00

Total 4321 COVES

79.038,37

Total 200 TURISME, PATRIMONI I MEDI AMBIENT

724.023,66

300 1514 13000 Retribucions bàsiques - Urbanisme

14.810,41

300 1514 13002 Altres remuneracions - Urbanisme

24.746,75

300 1514 16000 Seguretat Social - Urbanisme

12.618,73


52.175,89

300 1514 22699 Altres despeses diverses

2.500,00

300 1514 22706 Estudis i treballs tècnics (POUM)

125.000,00


127.500,00

300 1514 61919 Inversions en Urbanisme

85.000,00


85.000,00

Total 1514 URBANISME I HABITATGE

264.675,89

300 1550 21000 Manteniment via pública

50.000,00


50.000,00

Total 1550 VIES PÚBLIQUES

50.000,00

300 1610 48033 Aportació a Comunitat Usuaris c D'abrera

250,00


250,00

300 1610 61917 Inversions Pla director Clavegueram

150.000,00

300 1610 61918 Inversions Pla director Aigua Potable

70.000,00

300 1610 62500 Mobiliari urbà - Parcs i jardins

2.500,00


222.500,00

Total 1610 URBANISME I HABITATGE

222.750,00

300 1650 21001 Manteniment Enllumenat públic

20.000,00

300 1650 22100 Energia elèctrica - públic

100.000,00


120.000,00

Total 1650 ENLLUMENAT PÚBLIC

120.000,00

300 1710 22710 Reposició arbrat viari

8.000,00

300 1710 22711 Contracte manteniment zones verdes, esporga i escorcells

70.000,00


78.000,00

Total 1710 PARCS I JARDINS

78.000,00

300 1721 61916 Millora enllumenat públic

45.000,00


45.000,00

Total 1721 PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA,

45.000,00

300 9203 22100 Energia elèctrica - Edificis

21.000,00

300 9203 22101 Aigua - Edificis municipals

7.500,00

300 9203 22102 Gas - Ajuntament (99096661); Casinet (71143376)

8.000,00


36.500,00

Total 9203 EDIFICIS MUNICIPALS

36.500,00

Total 300 URBANISME I VIA PÚBLICA

816.925,89

400 2311 13000 Retribucions bàsiques - Serveis Socials

40.967,64

400 2311 13002 Altres remuneracions - Serveis socials

42.231,25

400 2311 16000 Seguretat Social - Seg. social

26.540,45


109.739,34

400 2311 22103 Combustibles i carburants - Antiga Escola

2.000,00

400 2311 22200 Telèfon - Casal d'avis

600,00

400 2311 22699 Altres despeses diverses

1.000,00

400 2311 22711 Festes Populars

4.000,00

400 2311 22712 Tallers diversos

14.000,00

400 2311 22713 Tallers gent gran i prom. voluntariat

1.500,00


23.100,00

400 2311 48013 SUBVENCIÓ - Suport Casal Gent Gran

3.500,00

400 2311 48021 SUBVENCIÓ - A. Collbató per a la solidaritat

1.200,00

400 2311 48040 SUBVENCIÓ - famílies de collbató

300,00

400 2311 48048 SUBVENCIÓ - Associació de dones

800,00


5.800,00

Total 2311 SERVEIS SOCIALS

138.639,34

400 2312 22711 Transport Adaptat

2.900,00


2.900,00

400 2312 48014 SUBVENCIÓ - Conveni EAIA

200,00

400 2312 48015 SUBVENCIÓ - Conveni TOCC - Persones amb disminució

2.900,00


3.100,00

Total 2312 PROMOCIÓ SOCIAL

6.000,00

400 2313 22609 Infància i joves: Talers / Activitats / Cursos

1.500,00

400 2313 22699 Despeses Taula social 7%

2.000,00

400 2313 22711 Telealarmes i teleassistència

3.500,00

400 2313 22712 Servei d'atenció a la Dependència

25.000,00

400 2313 22713 Foment igualtat de gènere

1.400,00

400 2313 22714 Programa de diversitat i convivència

500,00

400 2313 22715 Centre Obert Portes Obertes

16.000,00

400 2313 22716 Programa de prevenció de drogues

500,00


50.400,00

400 2313 48017 Emergències Socials

18.000,00

400 2313 48025 PROGRAMA - Targeta moneder

11.000,00

400 2313 48028 SUBVENCIÓ - Banc d'aliments i programes d'acció social

4.000,00


33.000,00

400 2313 62600 Projector i portatil - Portes Obertes

300,00


300,00

Total 2313 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS

83.700,00

400 3114 22699 Altres despeses diverses - inclou campanya sensibilització

2.000,00

400 3114 22711 Tractaments de desratització i desinsectació

6.000,00


8.000,00

400 3114 48018 SUBVENCIÓ - Gats de Collbató

600,00


600,00

Total 3114 SANITAT

8.600,00

400 3230 13000 Retribucions bàsiques - Llar d'infants

52.970,41

400 3230 13002 Altres remuneracions - Llar d'infants

60.074,37

400 3230 13100 Laboral temporal - Llar d'infants

2.599,39

400 3230 16000 Seguretat Social - Llar d'infants

35.949,58


151.593,75

400 3230 21201 Manteniment Edificis - Llar d'infants

10.000,00

400 3230 22100 Energia elèctrica - Llar d'infants

4.500,00

400 3230 22102 Gas - llar d'infants (908046220)

1.000,00

400 3230 22103 Gasoil - Llar d'infants

4.500,00

400 3230 22200 telèfon - Llar d'infants

1.000,00

400 3230 22699 Altres despeses diverses

7.000,00


28.000,00

400 3230 48016 Beques i Ajuts a famílies - menjador llar d'infants

300,00


300,00

Total 3230 LLAR D'INFANTS

179.893,75

400 3231 13000 Retribucions bàsiques - CEIP

15.510,75

400 3231 13002 Altres remuneracions - CEIP

19.311,22

400 3231 16000 Seguretat Social - CEIP

11.108,21


45.930,18

400 3231 21200 Millores als edificis - CEIP

3.000,00

400 3231 21201 Manteniment Edificis - CEIPS

13.000,00

400 3231 22100 Energia elèctrica - CEIPS

25.000,00

400 3231 22101 Aigua - CEIP

1.800,00

400 3231 22102 Gas (4176543, 703401057, 6810005188)

35.000,00

400 3231 22699 Altres despeses diverses

1.000,00

400 3231 22700 Neteja CEIP

115.000,00


193.800,00

400 3231 48001 SUBVENCIÓ - Ampa

2.400,00

400 3231 48002 SUBVENCIÓ - CEIPS - Act. Pedagògiques, reforç,...

1.800,00

400 3231 48003 SUBVENCIÓ - Projecte l'Escola va al Teatre

2.000,00


6.200,00

Total 3231 CEIP I SES

245.930,18

400 3260 22699 Altres despeses diverses

1.500,00

400 3260 22711 Treballs altres empreses - Escola de Música

42.000,00


43.500,00

Total 3260 ESCOLA DE MÚSICA

43.500,00

400 3261 22711 Projectes educatius per a la població

3.000,00


3.000,00

Total 3261 EDUCACIÓ

3.000,00

400 4910 22602 Difusió - comunicació

3.000,00

400 4910 22712 Treballs d'altres empreses - Comunicació i adm. Electrònica

40.600,00


43.600,00

Total 4910 COMUNICACIÓ

43.600,00

Total 400 EDUCACIÓ, BENESTAR SOCIAL, SANITAT, COMUNICACIÓ I TARNSP.

752.863,27

500 3370 13000 Retribucions bàsiques - Joventut

13.035,60

500 3370 13002 Altres remuneracions - Joventut

13.889,22

500 3370 16000 Seguretat Social - Joventut

8.589,02


35.513,84

500 3370 22602 Difusió - Joventut

1.000,00

500 3370 22609 Barraka Jove

8.800,00

500 3370 22699 Altres despeses diverses

1.500,00

500 3370 22711 Dinamització juvenil

15.000,00

500 3370 22712 Foment de la participació infantil

2.000,00

500 3370 22713 Claus electròniques - Edificis varis

100,00

500 3370 22714 Impuls Pla Local Joventut

3.640,00


32.040,00

500 3370 48909 Suvenció - JOVES COLLBATÓ

1.500,00


1.500,00

Total 3370 JOVENTUT

69.053,84

500 3410 22609 Esport Popular

5.000,00

500 3410 22711 Nit de l'esport

4.800,00

500 3410 22712 Contracte socorrisme i serveis piscina Estiu

42.000,00

500 3410 22713 Esport Salut

10.000,00

500 3410 22714 Foment Esport adults

8.000,00

500 3410 22715 Foment Esport Edat Escolar

1.800,00

500 3410 22716 Promoció esdeveniments esportius

6.000,00

500 3410 22718 Cicle de caminades

3.500,00


81.100,00

500 3410 48005 SUBVENCIÓ - Centre D'Esports Collbató

8.000,00

500 3410 48006 SUBVENCIÓ - C. Tennis Collbató

1.100,00

500 3410 48007 SUBVENCIÓ - Ball d8n8

1.200,00

500 3410 48008 SUBVENCIÓ - La Taca

2.000,00

500 3410 48010 SUBVENCIÓ - Tennis Taula

1.000,00

500 3410 48011 SUBVENCIÓ - 4000 Peus

6.100,00

500 3410 48012 SUBVENCIÓ - Dokai

1.200,00

500 3410 48016 Beques i Ajuts esportbató per a tots

4.200,00

500 3410 48022 SUBVENCIÓ - Taekwondo

500,00

500 3410 48034 SUBVENCIÓ - Club Atletisme

2.300,00


27.600,00

Total 3410 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

108.700,00

500 3420 21200 Manteniment instal—lacions

26.000,00

500 3420 22100 Energia elèctrica - Instal—lacions esportives

11.500,00

500 3420 22102 Gas (93051257)

100,00

500 3420 22106 Material sanitari Piscina

150,00

500 3420 22400 Assegurança Piscina

3.500,00

500 3420 22699 Productes de manteniment piscina

2.100,00


43.350,00

500 3420 61912 Inversions en instal—lacions esportives

30.000,00


30.000,00

Total 3420 INSTAL—LACIONS ESPORTIVES

73.350,00

Total 500 ESPORTS I JOVENTUT

251.103,84

600 2410 13000 Retribucions bàsiques - Promoció de l'ocupació

18.000,18

600 2410 13002 Altres remuneracions - Promoció de l'ocupació

23.213,58

600 2410 16000 Seguretat Social - Prom. de l'ocupació

13.417,05


54.630,81

600 2410 22602 Difusió àrea Promoció Econòmica i comerç

1.000,00

600 2410 22711 Programa Emprenedors

4.000,00

600 2410 22712 Prospecció d'empreses

3.000,00

600 2410 22713 Programa de millora de l'ocupabilitat dels ciutadans

4.000,00


12.000,00

600 2410 46103 CONSELL COMARCAL - Plans d'ocupació

4.500,00


4.500,00

Total 2410 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ

71.130,81

600 3301 20200 Lloguer de Nau

11.616,00

600 3301 22602 Difusió - Cultura

1.200,00

600 3301 22609 Programació cultural - Teatre / Música

6.000,00

600 3301 22699 Altres despeses diverses

1.000,00

600 3301 22711 Activitats diverses: curos, tallers, trobades d'entitats

7.800,00

600 3301 22712 Actes diada

1.000,00

600 3301 22713 Concurs

800,00


29.416,00

600 3301 48004 SUBVENCIÓ - Associació Comissió Reis

3.000,00

600 3301 48023 SUBVENCIÓ - C. Festes tres Tombs

3.500,00

600 3301 48024 SUBVENCIÓ - Grup de Teatre la Forja / Pastorets

1.800,00

600 3301 48027 SUBVENCIÓ - A. Amics de L'Orgue

2.000,00

600 3301 48038 SUBVENCIÓ - comissió Festa Major Font del Còdol

1.800,00

600 3301 48041 SUBVENCIÓ - AA VV Illes

500,00

600 3301 48042 SUBVENCIÓ - Associació Geganters Collbató

2.000,00

600 3301 48043 SUBVENCIÓ - Associació Diables Collbató Salnitrats

2.000,00

600 3301 48044 SUBVENCIÓ - Associació Collbató Negre

1.500,00


18.100,00

Total 3301 CULTURA

47.516,00

600 3321 13000 Retribucions bàsiques - Biblioteca

17.720,85

600 3321 13002 Altres remuneracions - Biblioteca

22.613,15

600 3321 16000 Seguretat Social - Biblioteca

12.463,21


52.797,21

600 3321 21200 Manteniment Casal

500,00

600 3321 22000 Material d'oficina - Casal

1.000,00

600 3321 22001 Subscripció a Diari Regió 7

350,00

600 3321 22100 Energia elèctrica - Casal

18.000,00

600 3321 22101 Aigua - Casal

2.000,00

600 3321 22102 Gas - Casal

12.000,00

600 3321 22200 Telèfon - Biblioteca

100,00

600 3321 22699 Altres despeses diverses

1.000,00

600 3321 22700 Treballs de neteja - Casal

18.000,00

600 3321 22711 Treballs altres empreses

1.000,00


53.950,00

600 3321 62900 Adquisició de fons bibliogràfic - segons conveni Diputació

3.000,00


3.000,00

Total 3321 BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES

109.747,21

600 3380 22711 Festes Populars

10.000,00

600 3380 22713 Festa Major i SGAE

28.000,00


38.000,00

Total 3380 FESTES

38.000,00

600 4311 22699 Mostra de productes (vins, proximitat,...)

2.000,00

600 4311 22711 Fira de Nadal i Promoció econòmica

5.200,00


7.200,00

Total 4311 FIRES

7.200,00

600 4313 22714 Campanyes de comerç

2.000,00

600 4313 22715 Dinamització mercat de venda no sedentària

3.000,00

Total 4313 COMERÇ AMBULANT

5.000,00

Total 600 CULTURA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

278.594,02


Total general

4.824.984,79

Accés als documents del pressupost Municipal en pdf.


Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Ajuntament de Collbató
Bonavista, 2 08293 - Collbató Tel. 93-7770100 Fax. 93-7770650 NIF: P-0806800-I