Collbato
Inici Mapa web Contacte Canvia mida font Castellano Other lenguages
dissabte, 24 de febrer

Serveis

Josep Estradé i Calmet

Regidor d'Acció Territorial i Mobilitat

Grup d'Independents de Collbató (GIC)


Objectius de l'Àrea de Serveis.

 • Remunicipalització del servei d’aigua, a través d’un consorci supramunicipal.
 • Renovació de la xarxa d’aigua potable i millora del clavegueram, tant pel que fa a capacitat com a la seva extensió a zones deficitàries.
 • Ampliació del cementiri.
 • Millora del servei de neteja de la via pública revisant el sistema de gestió
 • Estudiar la portada de gas natural.
 • Millora de la cobertura d’internet.
 • Gestions per a la instal·lació de fibra òptica als carrers del municipi.
 • Millora de l’enllumenat públic i la seva eficiència energètica

L'AJUNTAMENT INSTAL·LARÀ LA TELELECTURA DELS COMPTADORS D'AIGUA


Per què la telelectura?


Potser alguna vegada t’has trobat amb la sorpresa de rebre un rebut d'aigua anormalment elevat.


Si a casa teva tens jardí o piscina, aquest increment pot ser degut a un consum excessiu a causa de recs per aspersió o al manteniment de la piscina, que caldria controlar. Hi ha mitjans per reduir molt les pèrdues per evaporació i també hi ha arbres i vegetació de jardí que necessiten molt poca aigua.


Però, en molts casos, es tracta d'una fuita oculta en la xarxa interior de l’habitatge, que és responsabilitat del propietari.


Amb l'actual sistema de lectura trimestral manual, quan es detecta la fuita ja han passat molts dies i la factura es dispara. Si és el cas, es pot fer una reclamació, justificar la fuita i s'aplica la tarifa de fuites, però, tot i així, el rebut segueix sent molt alt. Entre 2016 i el primer trimestre de 2017, s'han facturat 39 rebuts detectats com a fuites, amb un import total de 75.764 euros, que, després d'aplicar la tarifa especial, ha quedat en 39.103 euros. Amb una detecció immediata de la fuita s'hauria generat un estalvi mitjà d'uns 450 euros per abonat afectat.


D’altra banda, la part més important del rebut es deu a la compra d'aigua a l’engròs (en alta) a l’empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL), que ven aigua als ajuntaments. Aquest cost representa el 53% de les despeses totals del servei. I el que és lamentable és que, tal com vam rebre la xarxa l'any 2016, més del 55% d'aquesta aigua que comprem es perd per les fuites d'una xarxa en la qual durant 20 anys no es va invertir ni un euro. Invertir en la xarxa per tal de reduir les fuites a un nivell normal (20%) és la prioritat de l'equip de govern. Les primeres actuacions fetes a l'Av. del Centenari, carrers Mansuet i Parellades ja han donat fruits i cal seguir en aquesta direcció. I, lògicament, baixar els costos del servei implicarà abaixar el preu de l'aigua.


I d'aquí la voluntat de l'equip de govern de substituir tots els comptadors d'abonat i també els 10 comptadors de sectors de consum per un sistema de telelectura. Amb això tindrem una fotografia en temps real de la situació de la xarxa, podrem identificar els punts més febles de la xarxa i actuar amb eficàcia. Per la seva banda l'abonat tindrà també la possibilitat de fer un seguiment periòdic del seu consum i rebrà un avís immediat en cas de fuita interna.


Avantatges de la telelectura


Per al servei/municipi:

 • Redueix els temps de lectura i allibera recursos humans per a altres tasques de servei.
 • Evita les reclamacions per lectures estimades.
 • Optimitza els rendiments de la xarxa amb la realització de balanços hídrics de forma contínua.
 • Emet alarmes quan es realitzen manipulacions del comptador.
 • Obté informació exacta del consum per respondre reclamacions del client.
 • Possibilita oferir més serveis de gestió als clients: Avís de fuita i de consum elevats, informació respecte als seus patrons de consum, etc.

Per a l'usuari del servei:

 • Permet que l’abonat conegui el seu patró de consum per tal d'aplicar mesures d'estalvi, etc.
 • Facilita la comprensió del rebut i la uniformitat dels blocs de consum.
 • Pot definir alarmes per evitar malbaratament d'aigua i facturacions elevades: Avís de cabal de fuita, avís de cabals elevats, etc.
 • Mostra informació acurada davant de qualsevol dubte de consum.

En aquest document podeu trobar tots els avantatges de la telelectura:L’AJUNTAMENT REPRÈN LA GESTIÓ DIRECTA DE L’AIGUA POTABLE


El Ple de l’Ajuntament del 1 de febrer de 2016 ha aprovat la remunicipalització del Servei d’aigua potable. D’aquesta manera es dóna per finalitzat el contracte que durant 22 anys s’ha mantingut amb Sorea i es reprèn la gestió directa de la xarxa.


Per què la gestió directa?


L'accés a una aigua potable, sanejada i a un preu assequible és un Dret reconegut per l’ONU que mai s’hauria de deixar en mans d’empreses privades. El model privat o mixta implica un encariment del servei per a la ciutadania per conceptes que res tenen a veure amb l’aigua, com ho són els dividends dels accionistes dels concessionaris i els costos encoberts derivats de subcontractacions. Per altre banda, les inversions que efectuen les empreses obliguen a concessions de no menys de 20 anys, transcorreguts el quals et trobes, com va passar a Collbató l’any 2009, que encara deus un munt de diners i has de prorrogar la concessió o indemnitzar l’empresa. Per altre banda, hi ha poc interès en fomentar el consum responsable o en millorar la xarxa o en explotar els recursos propis, ja que la seva retribució es basa sovint en els metres cúbics facturats i per tant, quants més millor. Cal dir també que la gestió privada ha estat un obstacle per implantar mesures d’estalvi per als veïns de Collbató o, aquestes mesures han implicat un augment en la retribució del concessionari


Què ens hem trobat?

 • Manca d’explotació de pous existents
 • Enorme increment de compra d’aigua a ATLL a un cost que és un 52% superior al del bombeig de l’aigua de pous i que representa el 67% dels costos totals.
 • Estat molt deficient de l’estat de la xarxa amb un 55% de fuites.
 • Necessitat d’actuacions imminents en la xarxa que comporten inversions en la mateixa i en infraestructures (uns 2 milions d’euros)
 • Els marges de tarifa no han revertit a la xarxa.


Evolució anual

En aquest gràfic veiem com del 2006 al 2015 el pous han anat disminuint la seva aportació a la xarxa des del 50% del 2006 al poc més de 10% del 2015 mentre la compra d’aigua a ATLL, més costosa que l’extracció de pous, ha anat incrementant-se inversament. Així, tot i que s’ha experimentat una notable disminució dels consums domèstics d’aigua en aquest període de 10 anys (425.000 m3 el 2006 a 275.000 m3 el 2015) els costos s’han incrementat en els darrers 5 anys, tant per l’abandonament dels recursos propis com per la manca d’inversions i el deteriorament de la xarxa. El segon gràfic ens mostra l’evolució de les fuites d’aigua en els darrers 10 anys (d’un 40% a l’actual 56%) 


Com ho fem?


A partir d’ara, Collbató entrarà a formar part del Consorci Públic per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en la gestió de l’abastament d’aigua. Pertànyer a CONGIAC ens permet la utilització de les entitats de capital integrament públic que té creades per a la prestació d’aquest servei, en el nostre cas, amb la Societat de capital integrament públic GIACSA (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya)


Objectius:

 • Sostenibilitat: Garantir que es prenguin en cada moment les decisions oportunes que assegurin la sostenibilitat del cicle integral de l'aigua.
 • Econòmica i Social: Repercutint només els costos reals de la prestació dels serveis als usuaris; i aplicant tarifes que es fonamenten en els principis de capacitat econòmica, equitat, eficiència, senzillesa i transparència.
 • Estructural: Realitzant progressivament les inversions necessàries per a què l’aigua arribi als usuaris en les millors condicions i minimitzin les pèrdues en les xarxes de subministrament fins a un nivell màxim del 20% i es recuperin els recursos hídrics propis fins arribar a no menys del 50% del total subministrat a la xarxa
 • Finalista: Es garanteix que tots els ingressos que s’obtinguin a través de les tarifes d’abastament es destinin a sufragar les inversions en la xarxa i els costos dels mateixos serveis.
 • Participativa: El seguiment de la gestió en tot allò que comporta, serà realitzat en plena participació ciutadana a través del Consell Municipal de Medi Ambient

Resultat:


Amb aquestes actuacions combinades, gestió directa, millora de la xarxa i utilització de l’aigua de pous es preveu un escenari en el que la reducció de costos portarà a la reducció de tarifa i a disposar d’un marge suficient per abordar les inversions, amortitzacions i bonificacions ecològica i social de la tarifa. S’estima que en aquest període de 20 anys es pugui reduir progressivament la tarifa fins arribar al 12%, s’augmenti fins un 50 a 70% el total d’aigua subministrat pels pous i s’augmenti fins un 75-80% el rendiment de la xarxa. 


Si haguéssim optat per una nova concessió a una empresa privada les dades que se’ns van facilitar haurien implicat un increment de tarifes en el mateix període de 20 d’anys del 23%, tant per causa dels beneficis industrials com pels interessos dels crèdits aportats pel concessionari a un tipus molt superior al què es pot assolir des de l’Administració Local. D’aquesta manera cal concloure que, a nivell dels usuaris del servei, l’estalvi és de l’odre del 35% si s’opta per la gestió pública front la privada.MESURES A L’ESTALVI ENERGÈTIC: LA TECNOLOGIA LED APLICADA A L’ENLLUMENAT PÚBLIC


Recentment s’han instal·lat en període de proves diverses lluminàries LED al Carrer Bonavista i tram final del carrer Amadeu Vives. Durant el mes de març/abril s’instal•laran també, ja amb caràcter definitiu, al Passeig de la Fumada entre la parada del bus i Llonganies, una zona especialment fosca amb força transit de vianants, a l’Avda de Montserrat entre Sentiu i Pierola, zona que actualment no disposa de cap punt de llum, i a diversos punts de la zona industrial. Està tanmateix previst fer el canvi integral de tot l’enllumenat del barri de les illes amb aquesta tecnologia LED.


Per què làmpades LED?

Les avantatges de les làmpades LED respecte a les convencionals són:


1. En la factura energètica:

Reducció del consum energètic, entre un 50% i un 70%

Aquesta reducció permet reduir les potències contractades i per tant estalviar també en termes fixes de la factura, ja que permet acollir-se a la tarifa d'últim recurs (TUR).

No produeixen energia reactiva i, per tant, no penalitzen a la factura.

Menys pèrdues de rendiment energètic que en els equips convencionals.


2. En l'efectivitat o eficiència:

La llum es dirigeix allà on es necessita i s'evita l'efecte de bany de façanes i pertorbacions als veïns.

Uniformitats d’il•luminació són molt elevades.

La llum és blanca o lleugerament grogenca i es poden distingir millor els colors, habitualment amb un índex de reproducció cromàtica Ra>90.

Grau comfortable i suficient d’il•luminació.


3. Pel que fa al manteniment:

La seva vida s'estima entre 3 i 4 vegades superior a la d'altres sistemes i, per tant, no necessita un manteniment amb tanta freqüència com amb els altres tipus de llumenera, estalviant costos.


4. Quant a la tecnologia utilitzada:

El flux de les llumeneres és totalment regulable de 0% al 100% i s'integren perfectament amb dispositius d'estalvi actuals com els de flux, sistemes punt a punt de telegestió, detecció de presència, etc.


5. En el medi ambient:

No contenen tungstè com les bombetes convencionals, ni mercuri com la il•luminació fluorescent, són reciclables i compleixen amb la normativa europea de substàncies contaminants RoHS.

A diferència d'una bombeta estàndard, la tecnologia LED no malgasta energia quan genera calor

No emeten flux cap a l'hemisferi superior.Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Ajuntament de Collbató
Bonavista, 2 08293 - Collbató Tel. 93-7770100 Fax. 93-7770650 NIF: P-0806800-I