Collbato
Inici Mapa web Contacte Canvia mida font Castellano Other lenguages
dimarts, 20 de març

Tràmits i gestions

 


Empadronaments
Alta o canvi de domicili al Padró. Alta per canvi de residència.
Alta o canvi de domicili al Padró. Alta per omissió
Alta o canvi de domicili al Padró. Canvi de domicili.
Certificats de convivència actual.
Certificats de convivència històrics.
Certificats d'empadronament
Certificats d'empadronament històric.
Modificació d'errors a les dades.
Recollida de contenidors de reciclatge.
Mobilitat i Afers Socials
Baixa de vehicles
Canvi de domicili fiscal de vehicles
Canvis de titularitat de l'IBI-Escombraries
Certificats de rebuts de cobrament de tributs municipals
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
Còpies compulsades de documents municipals.
Demanar plaques de guals
Denúncia de disciplina ambiental
Denúncia per distribució de publicitat
Denúncia per excés de soroll
Denúncia per incompliment d'horari de locals nocturns
Domiciliació de tributs, taxes i preus públics.
Fraccionament i ajornament de tributs. Ajornament.
Fraccionament i ajornament de tributs. Fraccionament.
Inscripció a escola bressol municipal
Inscripció d'activitats esportives i de lleure
Llicència d'activitats
Matrimonis civils
Naixements
Plusvàlues
Queixes, suggeriments i incidències
Recollida de trastos i voluminosos
Retirada de vehicles de la via pública.
Subvencions a entitats
Tinença d'animals
Tinença gossos races perilloses
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives i de lleure.
Model General de Sol·licitud
Instància genèrica
Presentació de factures electròniques
Obres
Certificat d'antiguitat i legalitat
Còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris.
Denúncia per disciplina urbanística
Devolució fiança d'obres
Llicència de primera ocupació
Obres majors - Noves construccions, ampliacions habitatges
Obres menors - Connexió clavegueram
Obres menors - Enderrocs
Obres menors - Rehabilitació de façanes
Obres menors- Piscines
Obres menors- Reparació de cobertes i terrats
Retorn de fiança
Sol·licitud de 2º inspecció
Urbanisme
Cèdules d'habitabilitat
Certificat de qualificació ubanística
Informe/qualificacions urbanístiques
Parcel·lacions o segregacions
Tala d'arbres en parcel·les edificades
Tala d'arbres en parcel·les no edificades


Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Ajuntament de Collbató
Bonavista, 2 08293 - Collbató Tel. 93-7770100 Fax. 93-7770650 NIF: P-0806800-I