Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

04:15  |  05/06/2023

FAQS licitació del bar-cafeteria de la piscina municipal de Collbató

 • Licitació bar

  Licitació bar

24/4/2023

El termini de presentació d’ofertes va del dia 21 d’abril al 8 de maig de 2023.

Aquí teniu una guia abreujada i comprensible d’aquells elements més importants a conèixer per participar en la licitació del bar-cafeteria de la piscina municipal de Collbató. Es recomana la lectura amb atenció dels documents que regulen la licitació i el futur contracte, el PPTP o Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el PCAP o Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Tota la documentació es pot consultar a https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/200039373.

Pel caràcter entenedor d’aquesta guia es possible que contingui imprecisions, pel que no és vinculant jurídicament i la seva lectura no eximeix d’una lectura atenta dels plecs (PPTP i PCAP).

 

Què es licita?

Es licita el contracte administratiu especial per l’explotació del bar-cafeteria de la piscina municipal, que té els següents objectius:

- Prestar el servei de cafeteria amb una oferta saludable.

- Aconseguir el millor aprofitament possible dels equipaments municipals.

- Mantenir en perfecte estat de funcionament, neteja i conservació les instal·lacions.

 

PEL QUE FA AL SERVEI DE BAR-CAFETERIA

En quin estat es troba el local i què s’haurà d’aportar per poder-lo obrir?

El local està acabat de reformar completament, i amb el mobiliari bàsic i maquinaria nous.

Que resulti guanyador/a de la licitació, haurà d’aportar el mobiliari restant que no està inclòs, com taules, cadires o prestatgeries, l’utillatge com els plats, gots i coberts, o la maquinària que consideri.

 

Quins espais inclou el contracte?

El contracte inclou el bar, amb una superfície de 18,36 m2, la terrassa porxada annexa al bar, que té una superfície de 60,52 m2, i el magatzem bar, situat als magatzems de la Pista Coberta, amb una superfície de 28,81 m2.

També es podrà fer us dels lavabos que estan dins l’edifici de vestidors, sense exclusivitat. Qui guanyi el contracte serà responsable d’obrir i tancar els lavabos, així com les llums de l’edifici.

 

Quin horari d’obertura haurà de tenir?

Ja que la piscina està oberta durant els mesos d’estiu i això afecta a l’activitat de la zona, s’han establert dos horaris mínims d’obertura diferenciats segons la temporada del any, per ajustar-lo al màxim a les necessitats de les persones usuàries de les instal·lacions:

Juny- setembre (temporada piscina)

 • De Dilluns a diumenge, festius inclosos d’11 a 21 h.

Octubre - maig

 • De Dilluns a divendres de 16 a 22 h.
 • Dissabtes de 8 a 22h.
 • Diumenges de 9 a 13h.

A més, el servei de bar haurà de garantir l’obertura quan es realitzin activitats en les instal·lacions annexes, la pista poliesportiva i la piscina municipal d’estiu, ja siguin organitzades per entitats o pel propi Ajuntament.

El bar podrà ampliar l’horari d’obertura respectant el que marca la llei i les ordenances municipals.

 

Que podrà vendre i a quin preu?

Qui guanyi el contracte podrà vendre aquells productes que permeti la llei i aquells que es puguin elaborar tenint en compte les característiques de la cuina i el local.

No es podrà vendre tabac.

Els preus hauran d’estar en la mitjana que, per aquest tipus de serveis, s’estiguin aplicant a establiments similars de l’entorn.

Serà obligatori admetre el pagament amb targeta de crèdit o dèbit.

 

PEL QUE FA A LA LICITACIÓ I EL CONTRACTE

Qui es pot presentar?

Qualsevol persona física (ciutadans, ciutadanes) o jurídica (empreses, entitats...).

 

Quins requisits ha de complir qui es presenti?

No cal acreditar res especial per poder presentar una oferta.

Únicament, qui guanyi la licitació haurà d’acreditar que té la solvència econòmica i tècnica necessària per portar el servei de bar cafeteria de la següent manera:

Solvència econòmica:

 1. Haurà de subscriure una pòlissa que cobreixi la responsabilitat civil professional en relació als béns municipals i de tercers que puguin ésser afectats per l’activitat del bar i que haurà de tenir una cobertura mínima de 300.000 €.
 2. Haurà de subscriure una pòlissa que cobreixi el risc d’incendi de l’activitat de bar del la piscina.

Solvència tècnica:

 

S’haurà d’acreditar per algun dels següents mitjans:

 

 1. Indicació del personal tècnic que presta els serveis (adjudicatari/ària i empleats).

És a dir, fer un llistat amb el personal que donarà servei (cambrers/es, cuiners/es...).

 1. Títols acadèmics i professionals de l’adjudicatari/ària i restant personal que hagi de prestar els serveis al local.

Les titulacions que tindrà el personal que treballi al bar (estudis de cuina i hostaleria, manipulació d’aliments).

 1. En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pot aplicar en executar el contracte.

Mesures de gestió mediambiental que es prendran, a banda de les exigides per llei i pels plecs de la licitació.

 1. Declaració que indiqui la maquinària, el material i mitjans i equip tècnic de què es disposa per a l’execució dels treballs o prestacions.

 

Quant dura el contracte?

El contracte tindrà una durada inicial de 3 anys, i es podrà fer una pròrroga d’1 any, fent que la durada màxima sigui de 4 anys.

 

Com s’ha de presentar l’oferta per participar en la licitació?

Al ser un contracte regulat per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’oferta s’ha de presentar obligatòriament a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, seguint el següent enllaç: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/200039044

 

Quins documents s’hauran de presentar?

Per presentar l’oferta s’haurà de presentar:

 1. Declaració responsable degudament emplenada (Annex 2 del PCAP).
 2. Oferta econòmica (Annex 3 del PCAP) que demostri que l’oferta que es presenta és viable.

 

En què consisteix l’oferta?

L’oferta que s’ha de presentar consisteix en el pagament d’un cànon mensual a l’Ajuntament, que seria l’equivalent a pagar un lloguer per un local.

El cànon o preu de sortida és de 300 € sense IVA. Qui presenti una oferta haurà d’igualar o superar aquest import. Guanyarà qui presenti l’oferta més alta. La viabilitat de la proposta s’haurà de demostrar mitjançant l’estudi econòmic.

Aquest cànon, al que s’haurà d’afegir un 21% d’IVA, s’haurà de pagar cada mes entre els dies 1 i 5 del mes corrent, per mitjà de transferència bancària.

 

Fins quan es poden presentar ofertes?

El termini de presentació d’ofertes va del dia 21 d’abril al 8 de maig de 2023.

 

Com s’ha fet l’estudi econòmic?

L’estudi econòmic elaborat per l’Ajuntament de Collbató ha estat confeccionat en base a les previsions de despesa d’un local d’aquestes característiques i als possibles ingressos, però no en base a dades reals ja que el servei porta tancat més de 4 anys i no es disposa d’informació al respecte.

En tant és una previsió, l’Ajuntament no és responsable de que aquesta acabi convertint-se en realitat. El resultat es considera risc i ventura de qui guanyi la licitació, tant si guanya més diners dels previstos com si té pèrdues.

 

Qui pagarà els subministraments?

Subministrament elèctric: a càrrec de qui guanyi la licitació. Inclou les despeses d’alta de subministrament o de canvi de titularitat.

Subministrament d’aigua potable: a càrrec de l’Ajuntament.

Altres subministraments: a càrrec de qui guanyi la licitació.

 

Qui haurà de fer el manteniment?

Qui guanyi el contracte estarà obligat a contractar un servei de manteniment preventiu de totes les instal·lacions (aigua, electricitat) i de les màquines que formen part del contracte, i realitzar totes les revisions i inspeccions que la normativa obligui.

També haurà de fer totes les reparacions que calguin per mantenir el local en bones condicions i en funcionament, així com la maquinària que en forma part.

 Data de modificació: 26/04/2023 12:11:10