Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

20:36  |  13/07/2024

Tràmits i gestions

Tràmit
Sol·licitud de justificació subvencions a entitats 2022
Subvencions a entitats culturals 2024
Subvencions a entitats d’igualtat 2024
Subvencions a entitats esportives 2024
Subvencions a entitats feministes 2023
Subvencions entitats educatives 2023
Empadronaments
Alta o canvi de domicili al Padró. Alta per canvi de residència
Alta o canvi de domicili al Padró. Alta per omissió
Alta o canvi de domicili al Padró. Canvi de domicili
Certificats de convivència actual
Certificats de convivència històrics
Certificats d'empadronament
Certificats d'empadronament històric
Modificació d'errors a les dades
Urbanisme
Autorització d'ocupació de via pública
Cèdules d'habitabilitat
Certificat d'antiguitat i legalitat
Certificat de qualificació ubanística
Comunicació de primera ocupació
Còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris
Denúncia per disciplina urbanística
Informe/qualificacions urbanístiques
Parcel·lacions o segregacions
Obres
Comunicació prèvia
Devolució fiança d'obres
Llicències d'obra - Noves construccions, ampliacions habitatges
Mobilitat i Afers Socials
Baixa de vehicles
Canvi de domicili fiscal de vehicles
Canvis de titularitat de l'IBI-Escombraries
Certificats de rebuts de cobrament de tributs municipals
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
Còpies compulsades de documents municipals
Demanar plaques de guals
Denúncia de disciplina ambiental
Denúncia per distribució de publicitat
Denúncia per excés de soroll
Denúncia per incompliment d'horari de locals nocturns
Domiciliació de tributs, taxes i preus públics
Fraccionament i ajornament de tributs. Ajornament
Fraccionament i ajornament de tributs. Fraccionament
Inscripció a escola bressol municipal
Inscripció d'activitats esportives i de lleure
Llicència d'activitats
Matrimonis civils
Naixements
Plusvàlues
Queixes, suggeriments i incidències
Recollida de trastos i voluminosos
Retirada de vehicles de la via pública
Subvencions a entitats
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives i de lleure
Medi Ambient
Tala d'arbres en parcel·les edificades
Tala d'arbres en parcel·les no edificades
Tinença d'animals
Tinença gossos races perilloses
Model General de Sol·licitud
Instància genèrica
Presentació de factures electròniques
Serveis Socials
Sol·licitud bo social llum i gas
Sol·licitud bonificació aigua
Sol·licitud prestació social
Educació
Escola Municipal de Música de Collbató
MATRICULACIÓ A LA LLAR D’INFANTS L’ABELLEROL
PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR D’INFANTS L’ABELLEROL