Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

21:34  |  21/07/2024

Informació tributària

Calendari Fiscal
El podeu consultar accedint a:

l'Organisme de Gestió i Recaptació Tributària (http://orgt.diba.cat)

 

Pagament de tributs

Rebuts domiciliats: els rebuts domiciliats es descomptaran a la meitat del període establert per al pagament voluntari.

Rebuts no domiciliats: els ciutadans que no tenen els rebuts domiciliats hauran de tenir cura de pagar dintre dels terminis que estableix el calendari fiscal.
Es farà arribar un document cobratori al domicili fiscal i amb aquest document s'ha d'anar a una de les Caixes o Bancs que s'indiquen a la part posterior del document.
En el cas de que no s'hagi rebut aquest document cobratori el ciutadà haurà d'apropar-se a l'oficina d'ORGT per recollir aquest document i fer l'ingrés de l'impost. Aquest tràmit també es pot fer a través d'Internet (http://orgt.diba.cat/).

Les quotes que no estiguin abonades dintre del període voluntari tindràn un recàrrec del 10 %, si es paguen abans que sigui notificada la provisió de constrenyiment.

Un cop notificada la provisió de constrenyiment, s'exigirà un recàrrec del 20% i els interessos de demora corresponents.

Com es pot domiciliar els tributs?

Per tal que la domiciliació bancària tingui efectes l'any en curs, s'ha de sol·licitar dos mesos abnas de l'inici del període de pagament voluntari. Altrament, la domiciliació bancària es pot demanar en qualsevol moment omplint la butlleta corresponent i rementent-la a l'oficina de l'ORGT, o bé a través de la pàgina web d'aquesta institució (http://orgt.diba.cat/)

Informació sobre els principals impostos

  • Impost de Béns Immobles (IBI).
  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE).
  • Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica (IVTM)
  • Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys(PLUS-VÀLUES)
  • Taxa d'Escombraries
  • Taxa de tinença de gossos
  • Taxa cementiri municipal
  • Taxa entrada vehicles-guals

Realització de tràmits per internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals. Al seu web trobareu informació sobre diversos aspectes dels tribus municipals, i a més podreu realitzar pagaments i tràmits per internet.

- Accés a l'Organisme de Gestió i Recaptació Tributària (http://orgt.diba.cat/)

Realització de tràmits de forma presencial

Organisme de Gestió Tributària
Cr. St. Carles, 43-45
08700 Igualada
Tel. 93 805 21 59