Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

21:51  |  28/09/2023

Preguntes freqüents - Bosc del Misser

Per què els propietaris de parcel·les hem d’assumir la totalitat del cost de les obres i serveis urbanístics que falta completar o que estan en mal estat?

Perquè les obres d’urbanització del àmbit de la urbanització Bosc del Misser no han sigut mai completades totalment i, per tant, tampoc van ser mai recepcionades definitivament per l’Ajuntament, pel que van quedar elements pendents que mai es va completar i que són objecte de l'actual projecte per completar les obres d’urbanització.

 

La legislació urbanística, tant l’actual com l’anterior, sempre ha requerit que els propietaris del sòl urbà no consolidat, com és el cas de la urbanització Bosc del Misser, han d’assumir al seu càrrec la totalitat  dels costos de primera implantació dels elements d’urbanització bàsics de conformitat amb l'article 44 del TR Llei urbanisme de Catalunya DL 1/2010 de 3 d’agost.

 

 

En quantes quotes es distribuiria el saldo del compte de liquidació provisional?

Habitualment es gira una quota “zero” i durant l’execució de les obres es giren diverses quotes en base a certificacions d’obra parcials.

 

 

Quins fraccionaments em permet l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona?

Els fraccionaments es donen en els següents terminis:

  1. Els deutes d’import principal inferior a 1.500 euros es podran ajornar per un període màxim de 18 mesos. 
  2. El pagament dels deutes d’import principal comprès entre 1.500 i 5.000 euros pot ser ajornat o fraccionat fins a un termini de 24 mesos. 
  3. Si l’import principal excedeix de 5.000 euros, els terminis concedits poden estendre’s fins a 36 mesos.

 

Cada quota té caràcter individual, és a dir, si una persona ha de pagar 10.000 euros en total i l’Ajuntament estableix 5 quotes de 2.000 (és un exemple), cada quota es podrà fraccionar màxim 24 mesos.

 

No s’ha d’aportar garantia si el deute de cadascuna de les quotes no supera els 30.000€.

 

Els fraccionaments sempre generen interessos de demora, no són gratuïts. Actualment és el 3,75% de conformitat amb el que estableixen els Pressupostos Generals de l’Estat pel 2021.

 

Els fraccionaments els atorga l’ORGT, excepte en el cas de que constin un informe previ de serveis socials on s’acrediti que la persona és usuària de serveis socials i no pot fer front a les quotes, l’Ajuntament pot atorgar un fraccionament superior.

 

 

Em puc acollir a algun tipus de crèdit a llarg termini?

L’Ajuntament ja està consultant amb diverses entitats bancàries la possibilitat que els propietaris del sector es puguin acollir a crèdits a llarg termini. Informarem a mesura que tinguem més informació.

 

 

Es demanaran subvencions a la Generalitat o administracions supramunicipals?

Un dels objectius de la tramitació i aprovació del PADUR i, per tant, la voluntat de l’Ajuntament, és poder acollir-se a subvencions de la Generalitat en el moment que els pressupostos de la Generalitat prevegin una partida per aquesta finalitat. Es podria sol·licitar en qualsevol moment de l’execució de l’obra, ja fos a l’inici o bé durant la seva execució. La subvenció obtinguda, cas de ser-ho a fons perdut, minoraria la quantitat a pagar per cada propietari.

 

Segons els antecedents de les ajudes que es van concedir per la Generalitat els anys 2009 i 2010, aquestes van anar orientades a ajudar a famílies amb dificultats econòmiques per pagar les quotes urbanístiques, així com per fer front a la redacció de projectes i execució d'obres complementàries. També es van establir línies de préstecs del INCASOL als Ajuntaments per anticipar recursos econòmics per l'execució de les obres. En aquest supòsit el préstec s'aniria retornant amb la recaptació de les quotes.

 

 

El cost final de les obres d’urbanització i les quotes poden veure’s incrementats durant l’execució de les obres?

Una vegada escollit i aprovat el projecte a executar i passat el termini d’exposició pública es procedirà a la seva licitació. En cap cas el preu ofertat per les empreses que optin a executar-les podrà ser superior al preu de licitació. Habitualment es produeixen baixes de certa importància. El preu que es repercutirà a les quotes urbanístiques, respecte de les obres d’urbanització, serà relatiu al preu final del contracte adjudicat.

 

Durant l’execució de l’obra es pot produir un increment màxim de fins al 10% sobre el preu de contracte com a conseqüència d’errors d’amidament i fins a un 3% respecte de preus contradictoris (no previstos al contracte inicial).

 

En tot cas, es donarà compte d’aquestes modificacions o augments a la Comissió de seguiment de la Urbanització del Bosc del Misser.

 

 

En cas que surti escollida l’opció de mínims (B), els serveis que presenten deficiències actualment, com seria el soterrament de línies que contempla l’opció C seran costejats per l’Ajuntament?

El projecte de l’opció C contempla el soterrament de línies i substitució de l’enllumenat en execució simultània amb la resta d’obres d’urbanització de l’opció de mínims, que inclouen la xarxa de clavegueram, reposició de vials i voreres deteriorats i capa final asfàltica. El soterrament s’ha valorat en un total d'1.700.000 euros. En el supòsit que les obres de l’opció C s’executessin una vegada recepcionada la urbanització, s’ha avaluat que tindrien un cost aproximadament un 30% superior a l’execució simultània ja que caldria reobrir rases, reasfaltar i resoldre creuaments amb d’altres serveis existents. Per tant, el cost orientatiu seria d’uns 2,2 milions d’euros. En aquest cas, tractant-se d’unes obres de millora, la Llei preveu el sistema de contribucions especials. L’Ajuntament hauria de contribuir amb un mínim d’un 10% en el moment que es decidís efectuar aquesta actuació i pressupostàriament ho pogués afrontar.

 

 

Quins avantatges té fer aquestes obres?

Una vegada fetes i recepcionades les obres de qualsevol de les tres opcions, la urbanització ja estarà en igualtat de condicions que la resta del sòl urbà consolidat de Collbató a efectes de manteniment de la urbanització i concessió de llicències d’obres i d’activitats de qualssevol tipologia contemplades en el planejament.

 

Per altra banda, el fet que la urbanització disposi de tots els serveis que estableix la Llei, així com de vials i voreres en condicions, pot suposar un increment del valor de mercat dels solars.

 

 

Per què hem de pagar els veïns que ja tenim el serveis?

El 27 de gener de 2006 el Ple de l’Ajuntament de Collbató va ratificar la delimitació de l’àmbit del Bosc del Misser i va aprovar inicialment el canvi de la modalitat de compensació a reparcel·lació en la modalitat de cooperació. Transcorregut el termini d’exposició pública sense haver-se presentat cap al·legació va restar aprovat definitivament per acord de Ple de 16 de juny de 2006. És, doncs, aquest l’àmbit sotmès a quotes urbanístiques per fer front a les obres d’urbanització.

 

 

Els veïns que ja disposem de xarxa de clavegueram i enllumenat pagaríem menys?

Clavegueram: Les parcel·les que actualment disposen de connexió directa a la xarxa de clavegueram quedaran excloses en la participació de la partida corresponen a l’estesa de la xarxa de clavegueram dels vials existents (afecta a qualsevol dels tres projectes en estudi). S’ha d’entendre com a connexió directa el que connecten amb el clavegueram públic que passa pel vial al que dona front la seva finca, no pas en el cas que connectin a través de parcel·les veïnes, ni que sigui amb servitud legal o voluntària.

 

Enllumenat públic/Baixa Tensió: Les parcel·les que tinguin l’enllumenat públic soterrat i el subministrament elèctric de baixa tensió i telecomunicacions que s’ajusti al determinat en el projecte d’urbanització aprovat, quedarà reduïda la seva participació econòmica exclusivament en la partida corresponen al soterrament de les xarxes d’enllumenat públic, Baixa Tensió i telecomunicacions del vials existents, participant en les actuacions comunes executades: nous quadres d’enllumenat, derivacions de línies i noves lluminàries. Afectaria als projectes de les opcions "A" de màxims o "C" de mínims+soterrament. No afecta a l'opció "B" de mínims ja que aquesta no preveu soterrament de línies.

 

 

Quines diferències hi ha entre les tres opcions d’urbanització?

En el següent enllaç consta publicat l’abast dels tres projectes entre els quals podreu votar:

 

https://www.collbato.cat/ajuntament-seu-electronica/urbanisme/proces-de-participacio-ciutadana-del-bosc-del-misser.htm

 

 

Com puc participar de la votació per escollir entre les tres opcions d’urbanització?

Les bases de la consulta es poden consultar a:

https://consultaboscdelmisser.cat/bases/

 

Per donar-vos d’alta al procés participatiu cal que empleneu les dades d’inscripció al següent enllaç:

https://consultaboscdelmisser.cat/

 

Atès aquest caràcter telemàtic, s’ha disposat un ordenador al Casal de Cultura de Collbató durant el procés d’inscripció i durant el dia o dies de la votació per tal que aquelles persones que no tinguin els mitjans necessaris a l’abast puguin exercir el seu dret a vot.

 

 

En la votació telemàtica, com es valora el meu vot?

El vot serà ponderat en funció del percentatge de participació en la finca i de la superfície de la mateixa en relació al total de l'àmbit subjecte a reparcel·lació. Tindrà una ponderació assimilable a la quota urbanística a satisfer per l’execució de les obres.

 

 

Si tinc varies finques podré votar diverses vegades?

Cada propietari podrà participar tantes vegades com finques tingui al sector delimitat del Bosc del Misser.

 

 

Com puc ser membre de la Comissió de Seguiment?

L’Ajuntament, una vegada escollit el projecte a efectuar, convocarà a tots els propietaris de sòls del Bosc del Misser a una reunió per escollir els seus 10 representants, tal com contempla el Reglament aprovat pel Ple de l’Ajuntament. Es donarà un termini per presentar-se voluntàriament. D’aquest procés s’informarà convenientment amb antelació suficient. La informació s’anirà actualitzant al següent enllaç:

https://www.collbato.cat/ajuntament-seu-electronica/urbanisme/comissio-de-seguiment-del-bosc-del-misser.htm

 

 

Quan començarien les obres?

Si tots el terminis es desenvolupen amb normalitat les obres es podrien iniciar el primer semestre de 2022.

 

 

Quin termini d’execució tenen?

Els terminis d’execució s’han establert, aproximadament, en 12 mesos en els tres casos, ja que al ser un sector preexistent, caldrà afrontar les obres de forma sectoritzada per minimitzar l’impacte en la mobilitat. A més, l’obra principal que comporta més temps d’execució, que és el clavegueram, s’executa en els tres projectes, pràcticament de forma equivalent.

 

 

Quan s’aixecarà la suspensió de llicències?

Amb caràcter general, i de conformitat amb l’article 125 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, s’aixecarà la suspensió de llicències un cop l’acord d’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació sigui ferm en via administrativa.

 

Així mateix, de conformitat amb el que estableix l’article 39 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Protecció de la legalitat urbanística, pel que fa l’execució simultània de les obres d’urbanització i d’edificació, caldrà el compliment dels següents requisits

  1. Que el projecte de reparcel·lació corresponent estigui inscrit en el Registre de la Propietat.
  2. Que, per l’estat d’execució de les obres d’urbanització pendents, sigui previsible que els terrenys tindran la condició de solar a l’acabament de l’edificació.
  3. Que l’execució simultània de les obres d’edificació i d’urbanització pendents no s’interfereixin mútuament de manera greu.

 

Tanmateix, respecte de les obres de nova edificació, també caldrà disposar de la garantia exigida a l’article 40 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística, consistent en el 100% de l’import de la quota urbanística; i la condició exigida a l’article 41 de l’esmentat Reglament que, pel que fa a la primera ocupació de l’edificació, estarà condicionada a la recepció de les obres d’urbanització.