Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

22:47  |  21/07/2024

Programa d'Adequació de l'Urbanització del Bosc del Misser

Bosc del Misser

 

Com un dels passos per a la finalització de les obres d’urbanització del Bosc del Missé, el passat dia 25 de maig de 2020, la Junta de Govern Local de Collbató, va adoptar l’Acord de recepció del Programa d’Adequació de la Urbanització (endavant PADUR) del Bosc del Missé

 

El PADUR s’ha redactat de conformitat amb el que preveu la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits, i té com a objectius:

  • Determinar les actuacions administratives necessàries per finalitzar i en el seu cas completar les obres d’urbanització i d’instal·lació de serveis, a l’àmbit del “Bosc del Missé”, per tal que pugui disposar dels serveis urbanístics bàsics, de forma que les parcel·les existents reuneixin les condicions necessàries per ser considerades com a “solars” susceptibles de llicència urbanística immediata.
  • Possibilitar que els propietaris de parcel·les edificables puguin obtenir llicències d’obra nova, reformes o millores d’edificacions existents, un cop sigui ferm en via administrativa l’acord d’aprovació de la reparcel·lació, i de forma simultània a l’execució de les obres d’urbanització, amb la prèvia prestació de la garantia.
  • Establir el marc per assolir la màxima participació de les persones afectades, bàsicament els propietaris de parcel·les en l’àmbit d’actuació del Bosc del Missé, promovent la constitució de la corresponent Comissió de seguiment prevista a la Llei 3/2009, pel seguiment de totes les actuacions previstes en el seu desenvolupament.
  • Acollir-se, si s’escau, a les subvencions i ajudes que puguin resultar del Fons per a la regularització d’urbanitzacions previst en l’article 16 de la referida a la Llei 3/2009 pel cas que, durant la seva tramitació o execució, s’obri convocatòria pel Departament competent en la matèria de la Generalitat de Catalunya.

 

Així, l’acord del passat dia 25 de maig de 2020 preveu la recepció del PADUR del Bosc del Missé, a l’efecte de procedir a la seva tramitació de conformitat amb el que preveu la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

 

Per altra banda, s’atorga audiència a les persones interessades per un termini de quinze dies a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació individual a cada interessat (actualment efectuant-se) i, s’obre un període d’informació pública per un termini de vint dies a comptar des de l’endemà a la data de publicació del present acord al BOP i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Tot això per tal que es puguin fer els aclariments o al·legacions que els interessats creguin convenients.

 

A la vegada s’ha elaborat el Reglament de la Comissió de Seguiment del PADUR del Bosc del Missé, amb l’objectiu que els interessats, a través dels representants que es designin, puguin ser coneixedors i informats dels procediments per a la finalització de la urbanització, així com, poder consultar i fer els suggeriments pertinents als documents i projectes que s’estan elaborant per a la urbanització i la reparcel·lació del sector.

 

En aquest sentit el PADUR del Bosc del Missé,i el Reglament de la Comissió del seu seguiment es poden consultar a través del portal de transparència habilitat a la web de l’Ajuntament:

https://www.seu-e.cat/ca/web/collbato/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs

 

o bé en aquests enllaços:

 

 

En resum, el PADUR del Bosc del Missé, és un document que estableix el marc base per a l’aprovació del Projecte de Finalització de la Urbanització del Bosc del Missé i del Projecte de Reparcel·lació del sector, estableix l’abast de les obres d’urbanització restants per la recepció del sector i els mecanismes per a la participació ciutadana en tot el procés de gestió urbanística. Cal remarcar que el PADUR no és l’instrument que establirà el repartiment de la despesa derivada de la finalització de les obres d’urbanització del sector, sinó que ho serà el projecte de reparcel·lació que s’aprovarà amb posterioritat.

 

Un cop aprovat el PADUR del Bosc del Missé (seguint els procediments pertinents resumits en el punt 19 del PADUR), es podrà aprovar inicialment el projecte d’urbanització i de reparcel·lació del Bosc del Missé, els quals hauran d’adaptar-se a les al·legacions i suggeriments que s’estimin en l’actual procés d’informació pública.