Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

22:36  |  21/07/2024

Comissió de seguiment del Bosc del Misser

 

L’Ajuntament de Collbató ha promogut la redacció i aprovació del PROGRAMA D’ADEQUACIÓ DE LA URBANITZACIÓ EL BOSC DEL MISSER (en abreviació PADUR) i ha acordat la constitució de la corresponent Comissió de seguiment, com a òrgan consultiu i deliberació, amb les funcions, composició i naturalesa jurídica recollides en el seu Reglament

 

. Reglament de la Comissió de seguiment del PADUR

 

Estarà integrada per:

  1. El primer tinent d’Alcalde, Regidor d’urbanisme en representació de l’ Ajuntament, que la presideix. No obstant, l’Alcalde o Alcaldessa podrà participar en totes les reunions de la comissió que estimi pertinents, en quin cas li correspondrà la Presidència.
  2. Un representant de l’Administració de la Generalitat
  3. Per deu (10) representants dels propietaris i propietàries de parcel·les incloses en l’àmbit del Bosc del Missé, com a interessats en el PADUR.
  4. Serà Secretari o Secretària de la Comissió el que ho sigui del Consistori, o funcionari en el que es delegui per aquesta funció.

 

Properament l’Ajuntament obrirà un termini per tal que aquells propietaris o propietàries del sector que ho desitgin puguin presentar la seva candidatura a ser membres de la Comissió de seguiment. Posteriorment es  convocarà a tots els propietaris i propietàries del sector per tal d’escollir entre els candidats els seus 10 representants i així poder constituir formalment la Comissió de seguiment

 

En aquesta pàgina es donarà informació actualitzada de les reunions de la Comissió i de les actes de les mateixes