Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

22:00  |  21/07/2024

Procés de participació ciutadana del Bosc del Misser

Procés informatiu i participatiu

 

A finals de 2018 es van iniciar una ronda de reunions presencials per explicar que l’Ajuntament havia iniciat els tràmits per l’execució dels treballs de finalització de les obres del Bosc del Misser. En aquestes reunions es va comunicar que, donat que la urbanització no havia sigut mai recepcionada per l’Ajuntament i que l’any 2006 el Ple de l’Ajuntament havia acordat la delimitació del sector, calia suspendre llicències d’obres a tot el sector fins que es fessin les obres i es pogués recepcionar. Es va anunciar la voluntat de l’Ajuntament de cercar solucions per tal que el cost per assolir els paràmetres mínims que estableix la Llei fossin els menors possibles en base a un projecte “de mínims”.

 

L’any 2019 es va encarregar la redacció d’un Programa d’Adequació de la Urbanització als paràmetres establerts la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits, amb l’objectiu de determinar les actuacions administratives necessàries per finalitzar i en el seu cas completar les obres d’urbanització i d’instal·lació de serveis, a l’àmbit del “Bosc del Missé”, per tal que pugui disposar dels serveis urbanístics bàsics, de forma que les parcel·les existents reuneixin les condicions necessàries per ser considerades com a “solars” susceptibles de llicència urbanística immediata.

 

Tant aviat l’Ajuntament va disposar d’aquest estudi i del projecte “de mínims” es van fer un seguit de reunions telemàtiques veïnals per tal d’explicar en detall les diferents opcions, amb la voluntat de sotmetre a votació dels veïns quina d’aquestes era l’escollida

 

Projectes en estudi

 

Durant els darrers any s’han elaborat diferents projectes i avantprojectes per a donar una solució a l’acabament de les obres d’urbanització del Bosc del Misser per tal que puguin ser recepcionades per l’Ajuntament. Ja l’any 2012 es va elaborar un complet projecte que adequaria el Bosc del Misser a la totalitat de les normatives actuals urbanístiques. És el que col·loquialment s’ha denominat com a “projecte de màxims”

 

Posteriorment,  l’any 2019, amb l’inici dels treballs del Projecte d’Adequació del Bosc del Misser (PADUR) es va encarregar l’elaboració d’un segon projecte, anomenat “de mínims” consistent en una versió reduïda del projecte anterior, a l’efecte de procedir a la seva tramitació de conformitat amb el que preveu la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

 

Finalment, com a conseqüència de les reunions veïnals incloses en el procés participatiu endegat per l’Ajuntament es va veure la necessitat d’encarregar un tercer projecte consistent en una ampliació del projecte “de mínims”, que incorporaria també el soterrament de les línies elèctriques de baixa tensió, d’enllumenat i telecomunicacions i la substitució de l’actual enllumenat públic per bàculs amb lluminària led.

 

A nivell merament informatiu, en aquests enllaços es poden consultar els tres documents. El projecte d’urbanització definitiu serà aquell que finalment decideixin per votació els veïns  i en aquell moment es publicarà la versió definitiva del projecte executiu escollit a efectes de la seva tramitació. Aquest projecte serà la base del Projecte de Reparcel·lació on s’establiran les quotes urbanístiques.

 

quadre comparatiu Misser 

 

Projecte “de màxims”

 

Projecte “de mínims”

 

Sorretament linies

 

Comparatiu projectes