Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

21:21  |  13/07/2024

Parcel·lacions o segregacions


Com iniciar el tràmit


Telèfon

Telèfon

93 777 01 00

Horari d´atenció

de 9.00h-14.00 h.

Presencial

On es fa

SERVEIS URBANÍSTICS I TÈCNICS

On es fa

Ajuntament de Collbató

 • Adreça: Cr. Bonavista, 2
 • Codi Postal: 08293
 • Poblacio: Collbató
 • Telèfon: 93 777 01 00
 • Fax: 93 777 06 50
 • E-mail: collbato@collbato.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h (tot l'any)
  Dijous, de 17 a 19 h (tot l'any, excepte els mesos de juliol i agost, en què l'oficina romandrà tancada).

Documentació que cal aportar

 • Instància de sol·licitud (model Ajuntament)
 • Pagament de la taxa: 72/12 x parcel·la resultant
 • Memòria en la qual es faci referència al Pla que estableixi les condicions de parcel·lació, es descrigui la finca a parcel·lar, es justifigui jurídica i tècnicament l'operació de la parcel·lació i es descriguin les parcel·les resultants, amb expressió de la seva superfície, referència cadastral i emplaçament.
 • Certificat de domini i estat de càrregues de la finca o finques objectes de parcel·lació, expedit en el Registre de la Propietat. Si la finca o finques no consten matricul·lades, s'indicarà tal circumstància, s'acompanyarà el títol o títols que acreditin el domini i se'n assenyalarà la descripció tècnica amb indicació de la seva naturalesa o emplaçament, situació, llindars i extensió.
 • Plànol de la situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2000
 • Plànol topogràfic d'informació a escala 1:500 en el que es situïn els llindars de la finca i els representin els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions dels Plans d'Ordenació vinculants.
 • Plànol acotat de la finca actual amb indicació de la superfície.
 • Plànol acotat de les finques resultants amb indicació de la superfície i justificació dels paràmetres urbanísitics a complir.
 • Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI